Privacybeleid

Stichting het Beginstation gaat op een veilige en zorgvuldige manier om met de persoonsgegevens van haar medewerkers en respecteert de privacy van de betrokkenen. In dit privacy beleid is opgenomen hoe Stichting het Beginstation binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) omgaat met de persoonsgegevens. 

1.  Dataminimalisatie 

Stichting het Beginstation streeft naar minimale gegevensverwerking. Alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel worden verwerkt. 

2.  Beveiliging 

Om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Enkele maatregelen zijn bijvoorbeeld: 

  • alle personen, die namens Stichting het Beginstation kennis van door Stichting het Beginstation verwerkte persoonsgegevens hebben, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • Stichting het Beginstation hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen; 
  • van de persoonsgegevens worden back-ups gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
  • de genomen maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd; 
  • de medewerkers van Stichting het Beginstation zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

3.  Datalekken 

Ondanks alle genomen maatregelen kan het voorkomen dat er persoonlijke informatie in verkeerde handen terecht komt. Er kan dan sprake zijn van een datalek. Meer informatie over datalekken kun je vinden via Beleid en procedures meldpunt datalekken (zie bijlage).

4.  Rechten omtrent de persoonsgegevens 

Iedere medewerker heeft recht op inzage, beperking, rectificatie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens, die Stichting het Beginstation ontvangen heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan). Daarnaast heb je het recht om een gegeven toestemming weer in te trekken. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan jezelf ofwel in opdracht van jezelf aan een andere partij. 

5.  Doorgeven persoonsgegevens aan derden 

Stichting het Beginstation schakelt andere organisaties in voor bepaalde bedrijfsgerelateerde activiteiten zoals personeelsadministratie, arbodienst, accountantscontrole, verzekeren, HR-gesprekscyclus en incompany-trainingen. In ons register van verwerkingsactiviteiten is terug te vinden welke partijen dit zijn. Vanzelfsprekend maakt Stichting het Beginstation met de betrokken organisaties verwerkingsafspraken die aan de regelgeving voldoen.

6.  Video- en beeldmateriaal

Stichting het Beginstation is een creatieve opensource broedplaats waar eveneens regelmatig bijeenkomsten en activiteiten plaatsvinden ter promotie van het Beginstation en al haar activiteiten. Door het tekenen van deze overeenkomst geef je het Beginstation toestemming om de gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor commerciële doeleinden welke worden ingezet voor b.v. televisie, sociale media, magazines en dergelijke.

7. Cookie lijst