Circulaire Economie

In de circulaire economie worden materialen en producten opnieuw gebruikt en behouden grondstoffen de waarde die ze hebben. Dit wil zeggen dat er gestreefd wordt om materialen en producten een zo lang mogelijke levensduur te geven,  herstel van producten mogelijk te maken en optimaal hergebruik. Voor ondernemers biedt dit veel kansen. Denk aan minder afval, minder grondstoffenverbruik, het minimaliseren van waardevernietiging, meer ketensamenwerking en meer innovaties.

Samenwerken

Een van de belangrijkste succesfactoren is (cross-sectorale) ketensamenwerking die is gericht op het creëren van meervoudige waarde. Hierbij vermeerdert niet alleen de economische waarde in de keten, maar ook de sociale en ecologische waarde en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Heel anders dan in het hedendaagse lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die worden vernietigd aan het einde van hun levensduur.

Bedrijven die samenwerken voor de Circulaire Economie

Circulaire economie bedrijfsleven

We beginnen absoluut niet op nul in Nederland. Veel gemeenten hebben zich al ingezet voor een drastische aanpak van de stromende restafvallen. Daarnaast is het hergebruik van kunststof verpakkingen reeds verdubbeld en een groot deel van ons metaal, karton en papier wordt gerecycled.

Het bedrijfsleven is ook druk bezig om de circulaire economie te verwezenlijken.
Zo maakt een zuivelfabrikant energie uit mest, gebruikt een Nederlandse kledingmerk  gerecyclede materialen voor hun spijkerbroeken en verwerkt een Brabants vloerenbedrijf natuurlijke reststoffen in haar vloeren.

Circulaire economie Helmond en Peelregio

Het beginstation legt de focus op Helmond en Brainport Regio. De achterliggende gedachte van de start-ups en innovaties die wij faciliteren ligt op de circulaire economie. Wij stimuleren de aangesloten universiteiten, opleidingen en bedrijven om met vernieuwende en creatieve oplossingen te komen voor vraagstukken die bij Het Beginstation hun oorsprong vinden of hebben.

Zo maken wij van maatschappelijke uitdagingen de economische kansen van morgen, én draagt Het Beginstation bij aan een duurzame circulaire economie. Daarnaast willen wij verspilling van talent tegengaan en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt of mensen met een beperking een kans geven om zich te kunnen ontwikkelen in iets waar ze echt goed in zijn.