Disclaimer en Privacyverklaring

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Stichting het Beginstation respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website naam van uw website. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. 

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Stichting het Beginstation verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Stichting het Beginstation verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor: 

Bijvoorbeeld:

  • Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; 
  • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;  – Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten;  – Uw werkplek zo prettig mogelijk te maken.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Stichting het Beginstation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Stichting het Beginstation treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen. 

Derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw privé emailadres niet aan derden verstrekt. 

Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken.

Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven. 

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door (benoemen via welk medium bijv. per e-mail). Vermeld in de e-mail of ander medium duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Links

Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Stichting het Beginstation kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. Stichting het Beginstation raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen. 

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Stichting het Beginstation. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 

Disclaimer

Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Stichting het Beginstation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze website. Wij zien daarom af van elke aansprakelijkheid.